Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAGUE EQUESTRIANS STORE, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti PRAGUE EQUESTRIANS STORE, s.r.o., se sídlemBiskupská 1141/8 Praha 1, 110 00, IČ: 242 11 923, DIČ: CZ 242 11 923, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189097 a adresou provozovny Biskupská 1141/8 Praha 1, 110 00 (dále jen „EQUESTRIANS“ nebo „prodávající“).

 1. Všeobecná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů a upravují v souladu s ustanoveními § 1751, odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi EQUESTRIANS jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu EQUESTRIANS. Internetový obchod EQUESTRIANS je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://equestrians.cz/ (dále jen „webová stránka“).
  • Zákazníkem internetového obchodu Equestrians.cz (dále jen „kupující“) je buď spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ, nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pouze v omezeném rozsahu. V těchto případech se vylučuje použití článku 6 těchto obchodních podmínek a veškerá další ustanovení, v nichž se hovoří o kupujícím jako o spotřebiteli.
  • Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a uzavírají se v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že webová stránka a webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 2. Kupní smlouva
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  • Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na zabalení a dodání zboží do místa předání. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není nijak omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Návrh na uzavření kupní smlouvy činí zákazník vyplněním objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 4. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (tyto údaje zvolí kupující „zaškrtnutím“ příslušné položky po „vložení“ zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (tyto údaje se kupujícímu zobrazí při výběru požadovaného způsobu doručení),
 6. identifikační údaje kupujícího (tyto údaje vyplní kupující do připraveného formuláře po „vložení“ zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu nebo budou automaticky vyplněny po přihlášení registrovaného uživatele),

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky kupující provede prostřednictvím tlačítka „objednat“.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webovém rozhraní obchodu a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její akceptaci kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či v uživatelském rozhraní registrovaného uživatele (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo objednávku odmítne, případně navrhne její úpravu.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zpětným doručením informace o přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu ze strany prodávajícího, a to formou potvrzujícího emailu na elektronickou adresu kupujícího. Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu ustanovení § 31 OZ.
 • Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) u zboží označeného pojmem „momentálně nedostupné“ nebo „není skladem“ a v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a prodávající a kupující se o nové ceně nedohodnou. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v případě zrušení (nepotvrzení) objednávky vrácena zpět.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (větší množství zboží, vyšší hodnota celé objednávky, zvýšené náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Na dárky, které jsou poskytovány k nákupu zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Na takové zboží se vztahuje právní úprava darovací smlouvy s tím, že darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá tím darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen poskytnuté dárky vrátit prodávajícímu společně se zakoupeným zbožím.
 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce EQUESTRIANS může kupující provádět objednávku prostřednictvím svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“ a „registrovaný uživatel“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při přihlášení do webového rozhraní obchodu nebo prostřednictví uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 2. Cena zboží, platební podmínky a dárkové certifikáty
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 3. v hotovosti v provozovně EQUESTRIANS na adrese: Biskupská 1141/8 Praha 1, 110 00,
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6949210001/5500, vedený u Raiffeisen BANK a.s (dále jen „účet prodávajícího“).
  3. Online kartou prostřednictvím platební brány GoPay. 
   • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
   • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před vyřízením (expedicí) objednávky, a to do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky prodávajícím) na účet prodávajícího pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky, a které kupující získá při potvrzení objednávky. V případě nedodržení splatnosti kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
   • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odstavce 11 výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě společně se zbožím.
   • Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě může prodávající vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.
   • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
   • Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v tištěné podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
   • Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.
  4. Práva z vadného plnění
   • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a Zákonem.
   • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  5. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  6. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  8. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  9. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   • Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvacetičtyř) měsíců ode dne jeho převzetí. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 (dvanácti) měsíců ode dne jeho převzetí.
   • Ustanovení uvedená v tomto článku výše se nepoužijí
  10. U zboží prodávaného za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  11. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti zboží nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je zboží vyrobeno);
  12. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
  13. vyplývá-li to z povahy zboží.
   • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   • Dobu pro uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu jeho užívání nebo dohodu mezi prodávajícím a kupujícím.
   • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží: Biskupská 1141/8 Praha 1, 110 00 nebo na elektronické adrese reklamace@equestrians.cz.
   • Práva z vadného plnění je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
   • Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto výběrem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
   • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na právo z vadného plnění je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího, a kdy ji zakoupil. V případě zaslání vadného zboží prodávajícímu zpět přepravní službou je kupující povinen zaslat spolu se zbožím kopii nákupního dokladu. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží a uhradit náklady přepravy, které mu budou v případě oprávněné reklamace v obvyklé výši proplaceny. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!
   • Kupující je povinen předložit vadné zboží řádně vyčištěné, vysušené a hygienicky nezávadné. V opačném případě není prodávající povinen zboží k vyřízení reklamace převzít.
   • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odstavci 4 výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo když by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
   • Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení nebo v jiné přiměřené lhůtě dohodnuté s kupujícím s ohledem na povahu reklamované vady a uplatněný nárok (např. z důvodu, že zboží bude pro posouzení důvodnosti reklamace nebo k opravě či výměně vadných částí zasláno jeho výrobci mimo území České republiky).
   • Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, je oprávněn se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy obrátit na Českou obchodní inspekci, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) nebo na věcně a místně příslušný soud.
   • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit samostatný reklamační řád prodávajícího, bude-li vydán.
  1. Právo na odstoupení od smlouvy
   • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží.
   • Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
   • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující (spotřebitel) využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@equestrians.cz.
   • V případě, že kupující (spotřebitel) dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Prodávající kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu potvrdí. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   • V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 3 výše vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo zasláním poštovní poukázky na odpovídající částku kupujícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím dříve již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   • Odchylně od předchozích ustanovení nemá kupující právo ve 14 (čtrnácti) denní lhůtě v souladu s ustanovením § 1837 OZ od smlouvy odstoupit v případě smluv:
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. o dodávce krmných a vitamínových doplňků či kosmetice a jiných chemických prostředků
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  6. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  9. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  11. Dodací lhůta
   • Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
   • V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat přepravci do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího.
   • Není-li prodávající schopen do 30 (třiceti) kalendářních dnů zboží kupujícímu odeslat (předat k přepravě prvnímu přepravci), kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku zákazníkovi, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
  12. Dodací podmínky
   • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží ve stanovený den (případně hodinu) dodání.
   • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  13. Způsoby dodání
   • Prodávající zajišťuje nebo zprostředkovává dodání zboží těmito způsoby
   • osobní odběr, nebo
   • zaslání prostřednictvím České pošty.
   • Pokud si zvolí kupující osobní odběr, zboží si vyzvedne na adrese provozovny EQUESTRIANS Biskupská 1141/8 Praha 1, 110 00 Zboží je připraveno k odběru nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, o čemž bude kupující informován prostřednictvím emailu. Při odběru zboží předloží kupující potvrzení objednávky. Osobní odběr je vždy zdarma. Zboží je třeba vyzvednout do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jeho vyskladnění. Po uplynutí 3 (tří) pracovních dnů je zboží uvolněno do volného prodeje.
   • Pokud si zvolí kupující zasílání Českou poštou, je kupující povinen převzít zboží při dodání nebo ve stanovené lhůtě. Nepřevezme-li kupující zboží dle předchozí věty, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
   • Ceník přepravného v rámci ČR:
   • osobní odběr v kamenné prodejně – zdarma
   • Česká pošta – balík do 10 kg – 110 Kč (balík na poštu)
   • Česká pošta – balík do 30 kg – 150 Kč (balík na poštu)
   • Česká pošta – balík do 50 kg – 250 Kč (balík na poštu)
   • Česká pošta – služba balík do ruky – příplatek 30kč
   • Při odběru zboží nad určitou hodnotu uvedenou na webových stránkách prodávajícího je poštovné zdarma. Balné prodávající neúčtuje.
  1. Výměna
   • Výměnu zboží lze provést v provozovně EQESTRIANS Biskupská 1141/8 Praha 1, 110 00, vždy za výrobek stejné nebo vyšší ceny než byla kupní cena za výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím prodávajícímu uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží musí být v originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupující je povinen předložit nákupní doklad vztahující se k vracenému zboží.
  • Výměnu zboží odesláním na adresu provozovny, doporučujeme předem projednat emailem či telefonicky na těchto kontaktech: e-mail: eshop@equestrians.cz, tel: +420 222 762 111.
  • Při výměně zboží zasláním na adresu provozovny, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a zasláním nového zboží.
 1. Ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní případné údaje, které dobrovolně uvede ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce ve webovém rozhraní obchodu (dále společně jen jako „osobní údaje“) prodávajícím, a to za účelem uzavření kupní smlouvy a realizace práv a povinností z ní plynoucích, správu uživatelského účtu a k marketingovým účelům.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 2. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 3. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 4. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně uděluje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodními aktivitami EQUESTRIANS na elektronickou adresu kupujícího. Kupující zároveň souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení kdykoli zrušit, a to vyplněním příslušného internetového formuláře, na který odkazuje každá odeslaná elektronická zpráva s obchodním sdělením nebo přímo zasláním odvolání souhlasu na elektronickou adresu prodávajícího info@equestrians.cz.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 5. Doručování
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském učtu nebo v objednávce učiněné na webovém rozhraní obchodu bez registrace.
  • Zpráva je doručena:
 6. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 7. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů ode dne uložení nedoručitelné zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 8. Závěrečná ustanovení
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.
  • Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není nijak dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  • Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@equestrians.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými konkrétními kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
  • K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz nebo je možné využít on-line platformu pro řešení sporů na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.11.2017.

V Praze, dne 9.11.2017